Dostawa w ciągu 3-4 dni roboczych

WARUNKI

Świadczymy usługi zgodnie z uwagami, warunkami i warunkami określonymi w niniejszej umowie. Ponadto będziesz przestrzegać zasad, wytycznych, zasad, warunków i zasad dotyczących takich usług przed ich użyciem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej strony i niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Przed kontynuowaniem zapoznaj się z niniejszą umową, ponieważ dostęp do niej, przeglądanie jej lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza, że ​​zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy.

Nie będziesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej witryny żadnych treści, informacji lub innych materiałów, które (a) zawierają wszelkie błędy, wirusy, robaki, drzwi pułapki, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody lub właściwości; (b) jest zniesławiające, grożące, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne, dyskryminujące lub może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy prawa USA. lub prawo innego kraju, które może mieć zastosowanie; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej osoby. etuidirect.pl może podać identyfikator konta i hasło, aby umożliwić ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej strony. Za każdym razem, gdy korzystasz z hasła lub identyfikatora, uznajesz się za upoważnionego do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej umowy, a etuidirect.pl nie ma obowiązku badania źródła takiego dostępu lub korzystanie z witryny.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że masz 18 lat lub więcej. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, korzystaj z tej witryny tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, niniejszym udziela ci ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej, wyświetlając ją w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupów, a nie dla wykorzystanie komercyjne lub wykorzystanie w imieniu jakiejkolwiek strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez etuidirect.pl z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

O ile nasza firma nie wyrazi na to wyraźnej zgody, wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, zdjęcia, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które są częścią tej witryny (łącznie „ Treści ”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie możesz komercyjnie wykorzystywać żadnych informacji podanych na Stronie ani korzystać z Witryny na rzecz innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi, zamknięcia kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi, jeśli uważamy, że postępowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, deasemblować, dekompilować ani w żaden inny sposób wykorzystywać tej Witryny lub jej części, chyba że wyraźnie wyrazi na to zgodę nasza firma pisarska. ,

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez osoby korzystające z hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do użytkownika, niezależnie od tego, czy taki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej są faktycznie autoryzowane przez użytkownika, w tym między innymi wszelką komunikację i transmisje oraz wszystkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub użytkowania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikacji przypisanej do Ciebie. Natychmiast powiadomisz etuidirect.pl o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikatora, a także o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa witryny lub grożącym mu naruszeniem.

Koszyk

×